Boeken

Tema: Ferkear

Ik bin in optocht

Lida Dykstra

In bytsje lilk omdat se allinnich net in optocht wêze kin, set Wobbeltsje ôf op har autopet. Mar sûnder dat se it trochhat, slute hieltyd mear bisten achter har oan: twa hazzen, trije guozzen, fjouwer biggen… Hoe grut soe de optocht fan Wobbeltsje wurde?

Downloads: