Boeken

Tema: Hjerst (en noch een tema)

De Gruffalo

Julia Donaldson

“De Gruffalo? Noch noait fan heard.
De Gruffalo! Kensto dy dan net?”

Mûs giet op stap yn it donkere bosk en komt allegear bisten tsjin dy’t wol sin ha oan in hapke mûs.
Hy makket de bisten bang mei in ferhaal oer in aaklik monster, de Gruffalo. Mar úteinlik blykt dy aaklike Gruffalo echt te bestean!

In prachtich printeboek op rym

Priis: € 12,95

Leeftiid: 4+

ISBN: 9789062738991

Downloads: