Boeken

Tema: Hjerst (en noch 2 oare tema's)

Kinst net sliepe, Lytse Bear

Martin Waddell

Grutte Bear bringt Lytse Bear op bêd, efteryn it hol, dêr’t it tsjuster wie. Mar sliepe koe Lytse Bear net. Want hy is sa bang foar it tsjuster. Dan set Grutte Bear in lantearntsje neist syn bêd. Doch bliuwt it foar de bange Lytse Bear te tsjuster om te sliepen. En dus kriget hy in gruttere lantearne neist syn bedsje en in skoftsje letter kriget er sels in hiele grutte lantearne oan it plafond. Mar neat helpt. Lytse Bear bliuwt bang en is klear wekker. Dan nimt Grutte Bear him mei nei bûten yn de heldere snienacht en lit him de grutste lantearne fan de wrâld sjen…

Downloads: