Boeken

Tema: Hjerst (en noch 2 oare tema's)

Lűdeboekje De Natoer

Marion Billet

De natoer is in stevich kartonboekje foar pjutten mei lûden dy’t de platen ta libben bringe.
Druk op it knopke en ûntdek de lûden út de natoer……….. Hoe klinkt bygelyks de see en watfoar lûd makket de kikkert?

Ek ferskynd yn dizze rige: Ynstruminten
Leeftyd: 1 – 3 jier

ISBN: 978 90 6273 923 3
Priis: € 10,95