Boeken

Tema: Hjerst (en noch 2 oare tema's)

Műske sjocht yn it waar

Lucy Cousins

De sinne skynt - jippy jûchhei! De wyn waait - jippy jûchhei! It reint - jippy, jippy jûchhei! Watfoar waar it ek is, Mûske hat alle dagen wille. Yn dit boek is fan alles te belibjen: mei draaiskyfkes, skúfkes en flapkes kinst it reine litte, of waaie, of sels bliksemje...