Boeken

Tema: Ik bin Tomke (en noch 3 oare tema's)

Gekke Greta Goes

Petr Horacek

Soest ek wolris oars as de oaren wêze wolle? Greta Goes wol, se soe graach: SPRINGE kinne as in kangoeroe en GLYDZJE kinne as in pinguïn. Mar as se GROMT as in liuw, wurdt it wol hiel spannend... en dan is it dochs wol handich om krekt sa te wêzen as alle oaren. Mar net altyd.

ISBN: 9789062737611

 

Tips

Dit boek is no yn de oanbieding by de Afûk. Hy is no foar € 5,- hjir te bestellen.