Boeken

Tema: Ik bin Tomke (en noch 3 oare tema's)

In echt famke

Guido van Genechten

Ik kin fan alles wêze (in astronaute of in plysjefrou, in hekse of in sjirurge, in yndianefrou of in prinsesse...) mar no bin ik al in echt famke. In boek foar echte, stoere, leave, knappe famkes fan 3 jier ôf.     

It boek is te keap yn de Afûk websjop