Boeken

Tema: Ik bin Tomke (en noch 3 oare tema's)

In echte jonge

Guido van Genechten

Ik kin fan alles wêze (in astronaut of in brânspuitman, in kening of in cowboy, in treinmasinist of in piraat...) mar no bin ik al in echte jonge.In boek foar echte, stoere, leave, earsteklas jonges fan 3 jier ôf.

It boek is te keap yn de Afûk websjop