Boeken

Tema: Ik bin Tomke (en noch 5 oare tema's)

It grutte Poepkonkoers

Guido van Genechten. Oerset troch Carolien ter Schuur

Kening Keutel is in bytsje hingje bleaun yn sin pis- en poeperioade.
Elk jier ropt hy de minister fan Binnenlânske Poepoangelegenheden by him om it Grutte Poepkonkoers te organisearjen.

Fan it balkon fan syn kastiel ôf sjocht Kening Keutel dan in rige prachtige kakkeunstwurkjes foarbykommen. Wa syn namme mei de keninklike betsjinner dit jier bybeitelje yn de tinkstien mei alle winners fan it Grutte Poepkonkoers?

In humoristysk ferslach yn geuren en kleuren fan in wol hiel ûngewoane keninklike wedstryd.

Priis:: € 15,95

ISBN: 9789062739141