Boeken

Tema: Ik bin Tomke (en noch een tema)

It grutte poppe-boek

Guido van Genechten

Elkenien wurdt berne as lytse poppe: minsken en bisten. En by elkenien is dat wer oars: bleat of daliks al mei in soad hier, allinne of tagelyk mei in protte broerkes en suskes, mar se binne allegearre op har eigen wize o sa leaf.

Downloads: