Boeken

Tema: Ik bin Tomke (en noch 2 oare tema's)

Leave Pake Durk

Auck Peanstra

Op in dei wurdt pake Durk siik en stjert. Tomke hat fertriet.Tomke is by de útfeart yn it krematoarium.
It boekje giet oer de lêste reis fan pake nei it krematoarium, de plechtichheid, it fuortglydzjen fan de kiste en it kofjedrinken nei ôfrin.

Om bern te belûken en ta te rieden op de gong fan saken om in kremaasje hinne.