Boeken

Tema: Ik bin Tomke (en noch 3 oare tema's)

Tomke nei de bisten

Geartsje Douma

Tomke en Romke boartsje op de bernebuorkerij. Dêr binne einen en geitsjes en de bargen rollebolje yn 'e drek. Dat liket Romke ek wol wat....!

Downloads:

Tips

Dit boekje is ek as animearre boek te sjen op de dvd '6 fleurige ferhaaltsjes....'

'Tomke nei de bisten' is ek op ús Tomke webside te sjen as: 
Boekje mei film  of Boekje sels lêze

It boekje is hjir te bestellen.