Boeken

Tema: Ik bin Tomke (en noch 2 oare tema's)

Tomke nei de dokter

Geartsje Douma

Tomke moat nei de dokter, want hy hat in seare kiel. Hy krijt fan dokter in drankje. Dat liket Romke ek wol lekker ta. Hoe moat er dat no ha? Hy smart stikem in klodder mayonêze op syn snútsje sadat it liket op snot...Se moatte der allegearre om laitsje. Kornelia jout Tomke en Romke in lekkere iisko!

Downloads:

Tips

By it boekje heart it ferske 'Nei dokter'.

Sjoch by it kopke 'Sjonge mei Tomke'.