Boeken

Tema: Ik bin Tomke (en noch een tema)

Tomke nei de kapper

Riemkje Pitstra

Tomke moat nei de kapper. Romke mei net mei, mar hy docht it stikem doch. Dat komt net goed!

Downloads:

Tips

Dit boekje is ek as animearre boek te sjen op de dvd '6 fleurige ferhaaltsjes....'