Boeken

Tema: Ik bin Tomke (en noch 2 oare tema's)

Tomke nei de toskedokter

Geartsje Douma

Tomke moat nei de toskedokter. Hy giet yn 'e grutte stoel sitten, mar wa springt der dan by Tomke op ’e skoat? Romke! Mar in hûntsje by de toskedokter, dat kin net!

 

Downloads:

Tips

 

By it boekje heart it ferske
'Nei de toskedokter ta'

Sjoch by it kopke 'Sjonge mei Tomke'.