Boeken

Tema: Klean (en noch 4 oare tema's)

Skattich

Lyda Dykstra

Knyntsje Tys hat skjin syn nocht. Omdat er sa lyts en pluzich is, fynt elkenien him skattich - en hy wól net skattich wêze! Hy keapet in sinnebril en in motor, en besiket stoer te rinnen en lilk te sjen. Mar helpt it allegear wol?

Skattich is der ek yn it Nederlânsk, Ingelsk, Frânsk, Dútsk, Italjaansk, Portugeesk, Afrikaansk en Sineesk.

Downloads: