Boeken

Tema: Leafde en famylje

De alderleafste lytse bearen

Sam McBratney

Der wiene ris in mem bear en in heit bear dy't har trije lytse bearen fertelden dat se de alderleafste lytse bearen yn de hiele wide wrâld wiene. Mar op in dei begűnen de trije lytse bearen te prakkesearjen wa fan har heit en mem no it leafste fine soene. Se koene dochs net alle trije de alderleafste węze... of wol?