Boeken

Tema: Leafde en famylje

Krij ik in tútsje fan dy?

Christophe Loupy

It hűntsje Foppe giet der betiid op út. Der is wat dat hy hiel graach witte wol. De einen, it hynder, de baarch, de hazze en de flinter - se helpe him allegearre. Mar it antwurd fynt Foppe as er wer thúskomt.