Boeken

Tema: Leafde en famylje

Lyske siket de leafde

Isabel Abedi

Dat is wat nijs foar Lyske. Se is noch mar krekt wekker út har wintersliep, as mem seit, dat it maitiid is. En dat wol sizze dat it tiid is foar allerhanne moaie dingen, ek foar de leafde. Dat is hiel wat bysűnders, seit mem, dan kinst wol oan de wolken ta springe. Dat Lyske wol op syk nei dy leafde. Underweis komt se műske Jelle tsjin, dy’t itselde docht as Lyske. Dat kin net oars as in leaf boekje opleverje mei printsjes yn moaie, sachte kleuren en fansels in ein fol leafde.