Boeken

Tema: Leafde en famylje

Wolsto myn freon węze?

Guido van Genechten

Ysbrand en mem binne de bęste freonen. Alles dogge se tegearre. Mar dan betinkt mem in nij spultsje foar Ysbrand: sykje in reon. Fol goede moed giet Ysbrand op ’en paad. Hy leart in net sa aardige seefűgel, in boartlike seehűn, in stel yn elkoar om kwetterjende pinguins, in âlde walrus en in jonge iisbear kennen. Soe ien fan harren syn freon węze wolle?