Boeken

Tema: Maitiid (en noch een tema)

In frjemd aai

Emily Gravett

Alle fûgels hiene in aai lein. Allegearre behalve Ein. Doe fûn Ein in aai en hy fûn dat it moaiste aai fan de wrâld! Mar dat fûnen de oare fûgels net. Ein wachte en wachte. It aai komt út en dan...komt der in krokkedil út it aai. Dêrom wie it sa'n frjemd aai!

Downloads:

Tips

Der is in lêsbrief by dit boek.
It boek in 'Frjemd aai' is hjir te bestellen. (no yn de oanbieding!)
Sjoch ek by it tema 'Peaske'.