Boeken

Tema: Maitiid (en noch een tema)

Witst wol hoe mâl ik mei dy bin?

Sam McBratney

Soms, ast in hiele, hiele protte fan ien hâldst, wolst dúdlik meitsje hoe grut dyn gefoelens binne. Lytse Ljochtbrune Hazze en Grutte Ljochtbrune Hazze krije yn 'e gaten dat it net maklik is om te mjitten hoefolle ast fan ien hâldst!

Der is in lytse en in grutte útjefte fan dit boek.