Boeken

Tema: Maitiid (en noch 3 oare tema's)

Wy ha der in geitsje by!

Marjet Huiberts

Op de bernebuorkerij ha se der in geitsje by. Thys giet der hinne te sjen. Watfoar bisten komt er tsjin? Wolst ek mei? 

Lyts printeboekje op rym 12c5x15,5 sm.

Tips

Tip: yn 2016 is de Nederlânske ferzy fan dit boek it printeboek fan it jier. Spesjaal foar de Nationale Voorleesdagen hawwe alle bernesintra in lêsbrief by it boek tastjoerd krigen.