Boeken

Tema: Nei 'skoalle' (en noch 2 oare tema's)

Bertus Bear syn drokke dei

Tor Freeman

Sjoch wat Bertus Bear allegearre docht op in dei!
In Klok-Boek mei in hiel soad flapkes!

De ynteraktive klok hat stevige wizers dy’t maklik draaie en alle siden ha flapkes om achter te sjen.
Der is in hiel soad te sjen. Sa learst boartsjendewei hoe let it is!

ISBN: 9789062739301
Priis: € 9,95