Boeken

Tema: Nei 'skoalle'

Dideldeintsje wol nei skoalle

Lyda Dykstra

Dideldeintsje is noch krekt net âld genôch foar it pjutteboartersplak, mar se wol net wachtsje. Op in dei giet se der dochs hinne en fan de juf mei se even op proef bliuwe. Dideldeintsje mei alles dwaan wat de oaren ek dogge: knippe, ferklaaie, nei it húske en nei in ferhaaltsje lústerje.