Boeken

Tema: Nei 'skoalle' (en noch 2 oare tema's)

In pot fol ferhalen

Ferhaal: It húske

Tomke moat poepe, hy giet by Kornelia nei it húske. Romke freget wer’t it wetter fan de pot wei komt. Hy klimt op de húskebril.... syn poatsjes glydzje út en hy falt sa yn ’e pot!