Boeken

Tema: Nei 'skoalle' (en noch 15 oare tema's)

It Grutte Foarlęsboek, foar pjutten en beukers

ferskate auteurs

De moaiste ferhalen oer fan alles en noch wat: in knyn dy't de hik hat, wetterpokken, Tomke en noch folle mear.
Foar âlders dy't graach foarlêze, mar ek foar pakes en beppes, juffen en masters, mar foaral foar de bern sels!
 

Mar leafst 23 skriuwers en 22 yllustratoaren ha oan dit prachtige boek meiwurke.

Sjoch op www.heitenmem.nl foar mear ynformaasje, it ynsjocheksimplaar en de resinsjes. 

It boek is te keap yn de Afûk websjop.