Boeken

Tema: Nei 'skoalle' (en noch een tema)

Jentsje syn pot

J. Vledder-v.d. Knoop

Jentsje moat op ’e pot, mar hy wol net. Pukky kin der ek wol op, fynt Jentsje, mar it lytse hûntsje rôlet om! Dan lit Jentsje him sjen hoe’t it moat en hy docht in poepke op ’e pot.....

Downloads:

Tips

It ferhaaltsje is ek te sjen op de dvd 'Lytskes'. It wurdt dan troch in mem foarlêzen.