Boeken

Tema: Nei 'skoalle' (en noch 9 oare tema's)

Joazefine is siik

Alexander Steffensmeier

ij binne ek wolris siik! 
Op in moarn by 't melken fielt Joazefine har slop en wurch. 
Wat wibelich stiet se op har fjouwer poaten, se mei gjin iten en wol allinne mar fuortkrûpe ûnder it strie.
Foar de boerinne is it dúdlik: Joazefine is ferklomme!
It hiele programma wurdt ôfwurke: poatwynsels, krûdetee en koartstermometer.
As it dan wer in bytsje better mei har giet en se wurdt troch har freonen lekker ferpopke, tinkt Joazefine: siik wêze is sa gek noch net...

In prachtich printeboek foar bern fan 4 jier ôf.
Nijsgjirrich? Besjoch hjir it ynsjocheksimplaar.

It boek is makke troch de dútser Alexander Steffensmeier. Besjoch hjir syn blog.