Boeken

Tema: Nei 'skoalle' (en noch 13 oare tema's)

Krobbekoer

Ank van Alten e.o.

It mapke Krobbekoer mei dêryn in lyts boekje mei teksten en har muzyknotaasjes en mei in cd is net echt nij te neamen. De ferskes binne deselden út de eardere, mear foarse útjefte fan tsien jier lyn.

Yn dat boek mei deselde titel stiene ek oanwizings om mei de ferskes te set en waarden byhearrende foarlêsferhaaltsjes jûn. In werprinting fan dy útjefte siet der blykber net yn. Dizze útjefte sjocht der leaf út mei in frij lytse letter. De lieding yn pjutteboartersplakken, dêr’t dit in gaadlike útjefte foar is, sille de ferhaaltsjes en de oanwizings oars wol misse.

Jant van der Weg, Friesch Dagblad

Leeftyd: 2+
Priis: € 14,95