Boeken

Tema: Nei 'skoalle'

Nijntje op skoalle

Dick Bruna

Nijntje docht fan alles op skoalle: skriuwe, rekkenje, sjonge, mei blokken bouwe, boartsje, tekenje, lústerje nei in ferhaaltsje. Nijntje op skoalle is goed brűkber om bern ta te rieden op de basisskoalle.