Boeken

Tema: Nei 'skoalle' (en noch 4 oare tema's)

Stip kin al telle

Eric Hill

Stip kin telle fan 1 oant 10!
Wat kin er op 'e pleats allegear telle?
Hy makket mei syn heit in rûntsje oer it hiem
en komt allegear bisten tsjin. Hoefolle?
En wat sit der achter de flapkes?