Boeken

Tema: Nei 'skoalle' (en noch 15 oare tema's)

Tomke foarlęsferhaaltsjes diel 2

Auck Peanstra en Riemkje Pitstra

Hasto wolris wetterpokkels hân?
Of in ko mei kraantsjes sjoen?
En wat belibbet Tomke allegearre yn Afrika?

'100 x Tomke' diel 2. It twadde boek mei hûndert foarlêsferhaaltsjes. Earder ferskynd: '100 x Tomke'  diel 1

Tomke, Romke, Kornelia en Yana Yu belibje wer fan alles yn de hûndert foarlêsferhaaltsjes. De ferhalen binne skreaun troch Auck Peanstra en Riemkje Pitstra. De yllustraasjes binne fan Luuk Klazenga. 

In grut part fan dizze ferhaaltsjes binne earder publisearre yn de Weekkrant Fryslân of op www.tomke.nl

Priis: € 9,95

ISBN: 978 94 92176 13 4

Bestel it nije Tomkeboek by de Afûk boek- en kadowinkel.