Boeken

Tema: Nei 'skoalle' (en noch een tema)

Tomke nei skoalle

Riemkje Pitstra

Tomke giet nei skoalle. Dêr docht er fan alles: boartsje, yn 'e rûnte, plakke en fervje, sjonge fan ‘hap, hap’ en it fruit útdiele. Mar wat is dat? Ynienen sjocht juf wat sitten yn 'e sânbak, it hûntsje Romke! Dy wol ek graach nei skoalle!

Downloads:

Tips

By dit boekje hearre ek ferskes. Sjoch by it kopke 'Sjonge mei Tomke'.

En der is in kleurplaat by it tema 'skoalle': kleurplaat nei skoalle