Boeken

Tema: Nei 'skoalle' (en noch 3 oare tema's)

Tomkeboekje nr. 7

Tomke, Romke en Kornelia skilderje mei kleur

Ferhaaltsjes, ferskes en knutselwurkjes by de tema's hjerst, desimber, nei skoalle en dat is sûn.

Under oaren de ferhaaltsjes 'Bledsjes yn 'e kroade' en 'Hagelslach'.