Boeken

Tema: Nei 'skoalle' (en noch 15 oare tema's)

Tomkes foarlęsfeest

Auck Peanstra en Riemkje Pitstra

In prachtich foarlêsboek mei 24 aventoeren fan Tomke en syn freonen. De ferhalen yn dit boek slute oan by 12 tema’s dy’t tichtby de belibbingswrâld fan bern steane. Deselde tema’s dy’t ek brûkt wurde yn de aktiviteitemap ‘Doch mear mei Tomke’.