Boeken

Tema: Wetter en simmer

De moaiste fisk fan ’e see

Marcus Pfister

Reinbôge is de moaiste fisk yn ’e see. Mar hy is grutsk en idel, en dęrom hat er gjin inkele freon. Pas as er ien fan syn moaie, skitterjende skobben weijout – en letter noch mear - fine se him aardich. En dan fernimt er dat it belangriker is om freonen te hawwen as om de moaiste te węzen!