Boeken

Tema: Wetter en simmer

Dikkie Dik nei it strān

Jet Boeke

Dikkie Dik en bear geane tegearre in dei nei it strān. As Dikkie Dik nei in lange tocht foarsichtich śt de reiskoer krūpt, sjocht er in frjemde wrāld om him hinne. See, strān, dunen, en oeral sān... It liket wol in hiele grutte kattebak. Gelokkich is Mette der om Dikkie Dik paadwiis te meitsjen.