Boeken

Tema: Wetter en simmer

Jentsje yn ’t bad

J. Vledder-v.d. Knoop

Jentsje sil te swimmen yn it bad. It bad is noch net fol, der kin noch fan alles by. Pukky moat der ek by, hy tilt it hűntsje op. Mar by it bad lit er Puk falle en se truzelje sa yn ’e tobbe.