Boeken

Tema: Wetter en simmer

Műske sil te kampearen

Lucy Cousins

It is in prachtige dei en Műske en har freonen sille te kampearen, mar se komme der al gau efter dat it net tafalt om in tinte op te setten. En as it slagget om de tinte op te setten foardat it tsjuster wurdt, is der dan wol genôch plak foar Műske, Sjouke, Frederike, Sibbele en Eppy?