Boeken

Tema: Winter (en noch een tema)

De lytse gruffalo

Julia Donaldson

De lytse gruffalo

Op in nacht, de gruffalo snoarke lûd,
doe slûpte de lytse gruffalo fol moed
op har teantsjes, hiel sacht
út de gruffalogrot, yn de donkere nacht.

De lytse gruffalo giet op syk nei de Grutte Ferskriklike Mûs.
Mar wa't se ek tsjinkomt,
gjinien liket op dat meunster.
Soe er wol bestean?

It boek is te keap yn de Afûk websjop