Boeken

Tema: Winter (en noch 5 oare tema's)

Knipperke

Lida Dykstra

Knipperke wie it Aksjeboek foar bern 2012 yn de Berneboeketiid.
De wintersliep is noch lang net oer. Heit Daks en mem Durkje lizze lûd te snoarkjen. Mar lytse Epke wol gjin knipperke dwaan. Och heden nee.

Hy hat hûnger. Hy moat pisje. Hy sangeret en rint fuort. Har rie te’n ein besykje syn âlden him sa wurch te meitsjen, dat er him wol deljaan móat. Se hinkelje mei him, fuotbalje, bokjespringe en dogge weikrûperke. Mar oft dat helpt…

In printeboek foar pjutten en beukers.

ISBN: 9789062739127
Priis: 9,95