Boeken

Tema: Winter (en noch een tema)

Tomke en Swarte Pyt/Tomke en de krystkrânskes

Riemkje Pitstra/Auck Peanstra

Tomke en Swarte Pyt: Tomke leit op bêd as Swarte Pyt pakjes by him bringt. Romke rûkt lekkere pipernuten en ferdwynt yn ’e sek! Tomke en de krystkrânskes: Tomke, Romke en Kornelia tuge de beam op. Se hingje der echte krystkrânskes yn. Dy lykje Romke wol lekker ta en hy yt se op.... mar no binne der net genôch foar it krystfeest!

Downloads:

Tips

Dit boekje is ek as animearre boek te sjen op de dvd '6 fleurige ferhaaltsjes....'

Ek is it boekje te besjen as film op de ipad. De app bestiet út Tomke rigeboekjes mei spultsjes en is fergees te downloaden. Sjoch op itunes foar mear ynformaasje.