Boeken

Fryske printeboeken mei de mooglikheid om te sykjen op tema. By guon boeken is in kleurplaat om te downloaden. By in protte boeken binne lêsbrieven makke mei tips foar it foarlêzen op bernesintra, mar ek nijsgjirrich foar thús. De boeken mei lêsbrief hawwe in paperclip by it plaatsje.

Boeken dy’t net mear te krijen binne yn de boekhannels yn Fryslân of fia de Afûk websjop binne faaks te lien by de bibleteek.