Boeken

Tema: Yn en om hűs (en noch een tema)

Buorman Brombear

Ciara Flood

Bear wennet hielendal allinne op ’e romte en dat befalt him poerbêst. Hy is dan ek net bliid as in kninefamylje in hûs bout nêst dat fan him! Se komme hieltyd oan ’e doar en Bear wurdt lilker en lilker. Oant er op in dei in koer mei guod foar de doar fan Bear stiet.