Boeken

Tema: Yn en om hűs (en noch 4 oare tema's)

Der leit in krokodil űnder myn będ

Ingrid & Dieter Schubert

It Frysk printeboek fan 2015

Krokodil Karel hat it te bûnt makke.
Hy wurdt fuortstjoerd troch syn freontsjes.
Híél fier fuort, oant ûnder it bêd fan Lyske.
Mar Lyske is net bang!


Yn 1980 ferskynde dit boek foar it earst yn it Nederlânsk. Ingrid en Dieter Schubert ha it boek no yn in nij jaske stutsen.
It famke dat de krokodil ûnder har bêd ûntdekt, tinkt: leuk! Se beslút it bist mei har hoepel te temmen en dat is it begjin fan in bysûndere freonskip.
Tal fan bern binne har eangst foar it tsjuster de baas wurden mei help fan dit prachtige printeboek.

Fan Ingrid en Dieter Schubert ferskynden earder yn it Frysk:
Wylde Wytse
Dat hast der no fan!
Der is plak genôch

Sjoch hjir foar de erfarings fan mem Dieuwke by it foarlêzen fan it boek 'Der leit in krokodil ûnder myn bêd' oan har famke Maaike (2). 

Sjoch hjir foar foto's: Kollega Wim lêst foar by it Foarlêsbrochje op KBS de Grûnslach Wjelsryp

Sjoch hjir foar it tema oanslutend by it Frysk printeboek fan 2015.

Downloads: