Boeken

Tema: Yn en om hűs (en noch 6 oare tema's)

Hop hop hynke

Dieuwke v.d. Meer-Posthumus

Bewegingsferskes, knibbeldeuntsjes, rymkes oer bisten of rymkes foar it sliepen gean.
Yn dit boekje fine jo in samling fan nostalgyske en moderne bernerymkes om mei jo (berns)bern fan te genietsjen.

ISBN: 9789062737635

Priis: € 7,50