Boeken

Tema: Yn en om hűs (en noch 3 oare tema's)

It aldermoaiste Trekkerboek

Dawn Sirett, oersetten troch Hermien van der Meer

Fierwei it aldermoaiste trekkerboek.

Giest in rûntsje mei op 'e trekker?
Sjoch wat der achter de flapkes sit en harkje nei de lûden dy't der achterwei komme. Fansels makket de trekker in protte lawaai!

Frysk,stevich kartonboek mei 16 flapkes en 5 lûden.

De sensoaren foar de lûden reagearje op ljocht, soargje dus foar genôch ljocht.