Boeken

Tema: Yn en om hűs (en noch 2 oare tema's)

It nifelboek fan Wemke

Geartsje Douma

It nifelboek fan Wemke is in boek mei ienfâldige nifelwurkjes, ferhaaltsjes, ferskes en gedichtjes foar pjutten en beukers.

Der kin yn it boek kleure en plakt wurde, mar der steane ek in hiele protte nifeldinkjes yn dy't fan ôffalmateriaal makke wurde kin. Yn it boek binne ek in soad knipblêden mei in protte figuerkes te finen. Alles is yn swart/wyt.