Boeken

Tema: Yn en om hűs (en noch 4 oare tema's)

Jonge bisten

Mack

Yn dit boekje steane allegear jonge bisten: in hûntsje, in poeske, pykjes en noch folle mear...
In kleurryk kartonboekje mei buorkerijbisten dy't werkenber ôfbylde binne yn tekeningen én foto. 

Foar poppen, krobben en pjutten. 
Yn deselde rige is ferskynd: Buorkerij bisten